سرویس پذیرایی نلی آبی 180B
سرویس پذیرایی  نلی آبی 180B