پارس اپال اولین تولید کننده ظروف اپال در ایران
شنبه5 آذر 1401 ساعت:

هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
12
11
10
9
8
7
6
4
3
2
  • تاریخ برگزاری: 2 آذر 1396
  • تاریخ اتمام: 5 آذر 1396
  • مکان برگزاری: محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران
نمایشگاه های مرتبط