پارس اپال اولین تولید کننده ظروف اپال در ایران
شنبه5 آذر 1401 ساعت:

هجدهمین نمایشگاه لوازم خانگی تهران

هجدهمین نمایشگاه لوازم خانگی تهران
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
1
  • تاریخ برگزاری: 1 آذر 1397
  • تاریخ اتمام: 4 آذر 1397
  • مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی نهران
نمایشگاه های مرتبط