پارس اپال اولین تولید کننده ظروف اپال در ایران
شنبه5 آذر 1401 ساعت:

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
  • تاریخ برگزاری: 4 آذر 1395
  • تاریخ اتمام: 7 آذر 1395
  • مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاه ه بین المللی تهران
نمایشگاه های مرتبط