پارس اپال اولین تولید کننده ظروف اپال در ایران
پنجشنبه26 فروردین 1400 ساعت:

گواهینامه ها

گواهینامه ها
 • ISO 9001

  ISO 9001

  گواهینامه استاندارد کیفی   2008 :ISO 9001
 • ISO 14001

  ISO 14001

  گواهینامه استاندارد زیست محیطی 2004:ISO 14001
 • ISO 18001

  ISO 18001

  گواهینامه ایمنی و بهداشت حرفه ای  2007:ISO 18001
 • 2012 : 10004 ISO

  2012 : 10004 ISO

  گواهینامه پایش رضایت مشتریان  2012 : 10004 ISO
 • 5S

  5S

  گواهینامه نظام آراستگی محیط کار 5S